Novo Nordisk Visual Identity

Brand Identity

Novo Nordisk Visual Identity

Brand Identity

Novo Nordisk SOME Guidelines

Brand Identity

Shaded Heading Generator

Shaded Heading Generator

Brand Identity

Take Action Wordmark Novo Nordisk

Novo Nordisk Take Action Wordmark

Brand Identity

Novo Nordisk Visual Identity Wordmark

Brand Identity

Novo Nordisk Brand Identity

Novo Nordisk Visual Identity

Brand Identity

Sproom Brand Identity

Sproom Visual Identity

Brand Identity

DS21.DK - Graphic design

Graphic Design

The Society - Brand Guide Development

The Society

Brand Identity

Visma | e·conomic annoncer

Graphic Design

Visma | e·conomic Logos

Graphic Design

Sproom SoMe icons

Graphic Design

Design Guide Visma e-conomic

Brand Identity

Dataløn Logo

Graphic Design